اول ای جان دفع شر موش کن

مشخصات اثر

متن اثر

 

اول ای جان دقع شر موش کن     وانگهان در جمع گندم کوش کن
تک بیت منتخب از مثنوی معنوی مولوی

 

تکنیک اثر

 

رنگ و روغن روی بوم

 

 

ابعاد

 

ابعاد: 80* 80 سانتیمتر