لطفا صبر کنید ...
هوالجمیل
تا  زدم  لاف  هنر  خواجه  به  هیچم  نخرید
بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow

خط-نقاشی خط

 
 
 
 
 
 
 
 

نقاشیخط شیوه‌ای است در نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر ایرانی که به تدریج از دودهه سی و چهل خورشیدی توسط برخی از خوشنویسان و نقاشان ایرانی شکل گرفت و تاکنون به حیات خود در عرصه هنر معاصر ادامه داده و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز پیروانی یافته‌است. آنان به ترکیبی از خطاطی و نقاشی دست زدند از این رو به این شیوه گاهی خطاشی و خط نقاشی هم می‌گویند.

ریشه‌های خوشنویسی را می‌توان در شیوه‌های تفننی خوشنویسی ایرانی مانند خط توأمان ،خط متعاکس٬ خط مسلسل٬ طغرا و مانند آنها مشاهده کرد و جلوه‌های پر فروغی از نقاشیخط در شیوه سنتی گلزار و یا در آثار هنرمندانی از دوره قاجارمانند ملک‌محمد قزوینی و یا اسماعیل جلایرموجود است اما شاید بتوان گفت مکتب سقاخانه در نقاشی معاصر ایران خاستگاه اصلی زیباشناسی و نوآوری معاصر، در خوشنویسی و پیدایش نقاشیخط بوده‌ است. در دوران پس از انقلاب، خوشنویسی با اقبال زیادی از سوی جوانان مواجه شد آنان در عرصه‌های مختلف اعم از شیوه‌های سنتی و یا تلاش برای ایجاد خلاقیت‌های نوین با هم به رقابت پرداختند. در این عرصه روند نقاشیخط هم شاهد تجربه‌های متفاوت و گسترده‌ای شد.