معرفی کتاب خرقه سوخته

کتاب خرقه سوخته گزیده ای است از اشعار حکیم متآله مرحوم آیه الله قمی نژاد با مقدمه ای از حمیدرضاقمی نژاد که توسط استاد رحیمی خوشنویسی شده و متن اشعار نیز به خط شکسته استاد وکیلی است. این کتاب در سال ۱۳۸۲ به زیور طبع آراسته شد.